REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MYDERMA.PL

 

 

      I.         INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.myderma.pl prowadzony jest przez myLAB sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku przy ul. Orzeszkowej 2, 05-071 Sulejówek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000551732 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, wpłaconym w całości.
 2. Wysyłki realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do każdego zamówienia sklep wystawia fakturę VAT w języku polskim.

 

     II.         DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – Jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 2. DZIEŃ KALENDARZOWY – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sklepem.
 5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu.
 6. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sklepu cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem. 
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu www.myderma.pl.
 9. SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.myderma.pl
 10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka myLAB sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku przy ul. Orzeszkowej 2, 05-071 Sulejówek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000551732 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, wpłaconym w całości.
 11. MOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

   III.         OFERTA PRODUKTOWA

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć kupiony towar bez wad. Sklep odpowiedzialny jest względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

 

   IV.         PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę www.myderma.pl.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Przez „złożenie zamówienia” należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” w sklepie internetowym www.myderma.pl oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
 4. Minimalna kwota zamówienia to 15 zł.
 5. Sprzedaż realizowana będzie jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, każdy Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 7. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep www.myderma.pl wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 9. Sklep www.myderma.pl uznaje za wiążące podane przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka. Adres należy podać w „formularzu zamówienia” podczas składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu opuszczenia przez paczkę magazynu. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

 

    V.         SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe sklepu lub za pomocą systemu Przelewy24.

 

   VI.         REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje (w dniu roboczym), odpowiednio ze względu na wybraną przez Klienta formę płatności:
  1. Przelewem elektronicznym – po zaksięgowaniu na koncie bankowym płatności za zamówiony towar
  2. Przelewy24.pl – po autoryzacji transakcji

 

 VII.         WYSYŁKA TOWARU

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.
 2. Sklep www.myderma.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą może się zapoznać w każdej chwili na stronie Dostawa
  i koszty przesyłki.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KOSZTY ZWROTU TOWARU
 2. Informacje dla Klienta będącego konsumentem dotyczące:
  1. Sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy
  2. Kosztu zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
  3. Zostały zawarte we wzorze pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy
 4. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
 6. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 7. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 8. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 9. W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 10. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  1. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
   o prenumeratę
 11. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
  1. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
   z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 

   IX.         REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sklep nie udziela innych dodatkowych gwarancji.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji zaleca się skontaktować się Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres sklep@myderma.pl
  w temacie wpisując REKLAMACJA. W wiadomości należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr konta bankowego do zwrotu należności za zamówiony towar, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Przykładowy Formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz reklamacji należy dołączyć do maila i wysłać go na adres Sklepu. Powyższy sposób reklamacji jest sposobem zalecanym i nie wyklucza możliwości składania reklamacji w innej formie dopuszczalnej przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Sklep dołoży starań, aby wszelkie reklamacje zostały rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sklep
  w terminie 14 dni od złożenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego przez klienta będącego konsumentem żądania.
 4. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Reklamacji, Sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta bankowego podanego podczas zgłaszania reklamacji.

 

    X.         POZOSTAŁE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

   XI.         POZOSTAŁE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego www.myderma.pl oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Sklep nie przyjął kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. Sklep nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonywanej zmianie Regulaminu z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą kupującego, o ile zawiera on umowę działając w charakterze konsumenta.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić́ od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu więcej niż̇ jednego produktu w naszym Sklepie, możecie Państwo odstąpić́ od umowy w części dotyczącej jednego lub kilku z zakupionych produktów.

Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować́ nas tj. Spółkę myLAB sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku przy ul. Orzeszkowej 2, 05-071 Sulejówek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000551732 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, wpłaconym w całości, e-mail sklep@myderma.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane na adres poczty elektronicznej lub pocztą na adres : ul. Sarmacka 7F/18, 02-972 Warszawa.) Mogą̨ Państwo skorzystać́ z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą̨ Państwo również̇ wypełnić́ i przesłać́ formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@myderma.pl. Formularz dostępny jest na naszej stronie internetowej www.myderma pl. Jeżeli skorzystają̨ Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. najpóźniej w czternastym dniu, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy co do niektórych, z zakupionych produktów – zwrócimy Państwu otrzymane płatności w części, co do której odstąpicie Państwo od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się̨ Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, jednak zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas rzeczy polegającej odstąpieniu od umowy.

Proszę̨ odesłać nam rzecz niezwłocznie, nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą̨ Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Bedą̨ Państwo musieli ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, którego prosimy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej.

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

                                                              Miejscowość ………………….., data …../…../……….

 

Dane konsumenta:

…………………………………………..                                                       Dane Sklepu:

…………………………………………..                                                      www.myderma.pl

…………………………………………..                                                      myLAB sp. z. o.o.

…………………………………………..                                                      adres do korespondencji:

                                                                                                   ul. Sarmacka 7F/18

                                                                                                   02-972 Warszawa

                                                                                                   sklep@myderma.pl

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)[1]

odstępuję od umowy …………........................................ nr (nr zamówienia) ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)

na nr konta bankowego nr ...........................................................................................................................

 

 

 

podpis Konsumenta

 

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

 

                                                              Miejscowość ………………….., data …../…../……….

 

Dane konsumenta:

…………………………………………..                                                       Dane Sklepu:

…………………………………………..                                                      www.myderma.pl

…………………………………………..                                                      myLAB sp. z. o.o.

…………………………………………..                                                      adres do korespondencji:

                                                                                                   ul. Sarmacka 7F/18

                                                                                                   02-972 Warszawa

                                                                                                   sklep@myderma.pl

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …../…../………. towar jest wadliwy.

 

OPIS WADY TOWARU:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

 

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Nr konta bankowego w przypadku zwrotu należności za zakupione produkty:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                                …………………………………………

                                                                                                               PODPIS

 

 

 

[1] Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.