WARUNKI DOSTAWY

 

Wysyłki towarów zamówionych na www.myderma.pl realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz za pośrednictwem usługi logistycznej Paczka w Ruchu.

 

Koszt wysyłki wynosi:

 

Kurier DPD: 12,50 zł

 

Paczka w Ruchu: 7,99 zł

 

Sklep www.myderma.pl nie wysyła produktów za pobraniem.

 

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Sklep www.myderma.pl dołoży jednak wszelkich starań, aby zamówienie zostało zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie.

UWAGA! W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków w dostawie klient zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki lub, po odbiorze, natychmiast skontaktować się z kurierem i zażądać protokołu uszkodzenia. Protokół stanowi podstawę do dalszych roszczeń.
Prosimy o niezwłoczny kontakt i wyjaśnienie przed odbiorem paczki naruszonej/uszkodzonej koniecznie PRZED jej przyjęciem i złożeniem podpisu na liście przewozowym.

Nie możemy odpowiadać za przesyłki ewidentnie uszkodzone w transporcie lub naruszone przez osoby trzecie, jeśli klient swym podpisem zatwierdzi ich odbiór.

ZWROTY:

Produkty wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej na adres:

www.myderma.pl 

ul. Sarmacka 7F/18

02-972 WARSZAWA

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąṕ od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu więcej niż̇ jednego produktu w naszym Sklepie, możecie Państwo odstąṕ od umowy w części dotyczącej jednego lub kilku z zakupionych produktów.

Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować́ nas tj. Spółkę myLAB sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku przy ul. Orzeszkowej 2, 05-071 Sulejówek, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000551732 z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, wpłaconym w całości, e-mail sklep@myderma.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane na adres poczty elektronicznej lub pocztą na adres : ul. Sarmacka 7F/18, 02-972 Warszawa.) Mogą̨ Państwo skorzystać́ z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą̨ Państwo również̇ wypełnić́ i przesłać́ formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@myderma.pl. Formularz dostępny jest na naszej stronie internetowej www.myderma pl. Jeżeli skorzystają̨ Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj. najpóźniej w czternastym dniu, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Pa
ństwa sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
W przypadku odst
ąpienia od umowy co do niektórych, z zakupionych produktów – zwrócimy Państwu otrzymane płatności w części, co do której odstąpicie Państwo od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się̨ Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, jednak zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas rzeczy polegającej odstąpieniu od umowy.

Proszę̨ odesłać nam rzecz niezwłocznie, nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą̨ Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Bedą̨ Państwo musieli ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, którego prosimy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej. 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Dane konsumenta: ..................................................               Miejscowość ......................., data ...../...../..........

Dane Sklepu:

www.myderma.pl

myLAB sp. z. o.o.
adres do korespondencji:

ul. Sarmacka 7F/18 02-972 Warszawa

sklep@myderma.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1 odstępuję od umowy .................................................... nr (nr zamówienia) ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)
na nr konta bankowego nr ...........................................................................................................................

podpis Konsumenta

1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.